Licenční podmínky


LICENČNÍ PODMÍNKY

 

VESSA ICT s.r.o.

IČ: 26090295

se sídlem: Obránců míru 1257, 386 01 Strakonice

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka: 13404

jednající Aleš Zítek, jednatel společnosti

bankovní spojení: 2087561001/5500

 

V Praze dne 1.1.2015

 

I. Úvodní ustanovení

1. Počítačové programy (dále jen "software") firmy VESSA ICT s.r.o. (dále jen "poskytovatel") jsou chráněny autorským právem a know-how v nich obsažený tvoří součást obchodního tajemství.

2. Licenční podmínky stanoví, za jakých podmínek může oprávněný uživatel software užívat.

II. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je oprávněn užívat software po zaplacení ceny licence.

2. Uživatel není oprávněn software pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití, provádět změny v software, upravovat ho nebo z něj odstranit ochrannou známku autorských práv (copyright).

3. Uživatel je povinen užívat software v souladu s platnými právními předpisy a licenčními podmínkami.

4. Uživatel má právo na poskytování technické podpory k software na základě samostatně uzavřené smlouvy.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel odpovídá za to, že software odpovídá svojí jakostí a provedením účelům, jež jsou uvedeny v dokumentaci, která je součástí dodávky software. Funkčnost software je zaručena v prostředí doporučeném v dokumentaci k software.

2. Poskytovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení dat, software a hardware způsobené nesprávným užitím nebo nedbalostí uživatele.

3. Zjistí-li poskytovatel vadu software, která může způsobit poškození nebo zničení dat, software nebo hardware nebo může chybnou interpretací dat uvést uživatele v omyl, je povinen neprodleně s tím seznámit uživatele. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za škody, které uživateli v důsledku takové vady vznikly.

4. Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za vady propojení software s počítačovými programy jiných poskytovatelů způsobené nesouladem verzí a nesprávnou konfigurací.

5. Poskytovatel je oprávněn po dohodě s uživatelem využívat vzdáleného připojení pro instalaci a řešení nestandardních situací.

6. Poskytovatel se zavazuje poskytovat technickou podporu k software na základě uzavřené Servisní (maintenance) smlouvy. Technická podpora (základní Maintenance) zahrnuje:

a) Provádění změn software vyplývajících ze změn obecně platných předpisů České republiky a z vývojových změn softwarového prostředí, včetně distribuce upraveného software.

b) Poradenskou službu HotLine pro vyškolené uživatele.

c) Právo na nákup vyšších verzí software (UPGRADE) za cenu dle servisní smlouvy (při nepřetržitém odběru technické podpory).

7. Poskytovatel doporučuje uživateli průběžně aktualizovat software. Reklamovat je možné pouze aktuálně distribuovanou verzi software.

IV. Doba trvání licence, porušení licenčních podmínek

1. Licence k software je uživateli poskytována na dobu neurčitou, není-li smluvně domluveno jinak.

2. Instalací aktuální verze software jsou původní licenční podmínky nahrazeny aktuálně platnými licenčními podmínkami poskytovatele.

3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy v případě, že uživatel:

a) neoprávněně pořídí rozmnoženinu software v jakékoli formě, trvalou nebo dočasnou,

b) provede neoprávněný překlad, zpracování, úpravu či jinou změnu software,

c) umožní užití software další osobě, včetně pronájmu a půjčování,

d) neoprávněně využije jakoukoli znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je software založen nebo které obsahuje, nebo je sdělí jiné osobě,

e) poruší ustanovení autorského zákona jiným způsobem.

4. V případě zániku smluvního vztahu nemá uživatel nárok na vrácení ceny licence ani její části.

V. Závěrečná ustanovení

1. Licenční podmínky se řídí autorským zákonem a občanským zákoníkem.

2. Licenční podmínky platí přiměřeně i pro dokumentaci k software.